Privacybeleid

Algemene Voorwaarden

1. Perfect Performance Sport Clinics
Perfect Performance Sport Clinics is een handelsnaam van de vennootschap onder firma van de heer D. Tekin en de heer G. Droog. Perfect Performance Sport Clinics is opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden. Perfect Performance Sport Clinics is statutair gevestigd aan Tjalk 23 te (3123 BV) Schiedam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63269031. Onder Perfect Performance Sport Clinics worden in deze Algemene Voorwaarden naast de heer Tekin en de heer Droog ook de diverse medewerkers van Perfect Performance Sport Clinics verstaan. Om wille van de leesbaarheid wordt in deze Algemene Voorwaarden verder de verkorte handelsnaam Perfect Performance gebruikt.

2. Deelnemer
Een onderneming of een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder, en opdrachtgever van Perfect Performance. Daar waar in de Algemene Voorwaarden de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt tevens de vrouwelijke vorm bedoeld.

3. Partijen
Perfect Performance en de Deelnemer tezamen.

4. Overeenkomst
De overeenkomst van opdracht die geldt tussen Perfect Performance en de Deelnemer.

5. Diensten
De diensten die op grond van de Overeenkomst door Perfect Performance tegen betaling worden verleend aan de Deelnemer. Het betreft diensten zoals sport clinics, praktijkopleidingen en lezingen. De diensten zijn steeds met name gericht op personal trainers, fysiotherapeuten en serieuze krachtsporters

6. Algemene Voorwaarden
De onderhavige Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en in te zien op de website van Perfect Performance: www.perfectperformance-academy.nl.

7. Trainingsruimte
De ruimte inclusief alle attributen, toestellen, apparaten, faciliteiten, enz. waarin Perfect Performance haar Diensten verleent, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de trainingsruimte gelegen aan de Abel Tasmanstraat 6 te (3121 KA) Schiedam

TOEPASSELIJKHEID
8. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Perfect Performance en op alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten die zijn en/of worden aangegaan tussen Perfect Performance en een Deelnemer.

9.  Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan alleen als Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

10. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze Algemene Voorwaarden de toepasselijkheid uitsluiten van enigerlei door de Deelnemer gebruikte voorwaarden of bedingen van welke aard dan ook.

11. Perfect Performance is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Op de Overeenkomst is steeds de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze is te vinden op de website van Perfect Performance.

12. Wanneer een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en/of uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht en treden partijen in overleg om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

AANBOD
13. De Diensten die Perfect Performance aanbiedt, staan vermeld op de website. Perfect Performance behoudt zich het recht voor het aanbod te wijzigen.

OVEREENKOMST
14. Een Overeenkomst komt tot stand in het geval een potentiële Deelnemer online, via de website van Perfect Performance, een Dienst selecteert, de gevraagde gegevens invult en klikt op ‘Bestelling plaatsen’.

15. De Deelnemer is gehouden om bij de bestelling Perfect Performance juist en volledig te informeren, onder andere over zijn fysieke gesteldheid in relatie tot de te leveren Diensten.

16. De Overeenkomst komt tot stand met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:409 BW. Het staat Perfect Performance gedurende de gehele Overeenkomst vrij om te bepalen wie van zijn medewerkers de Diensten verleent.

17. De datum of data waarop de Dienst(en) worden verleend, staan op de website vermeld.

18. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet door de Deelnemer aan een ander worden overgedragen tenzij Perfect Performance hier vooraf mee instemt. In het geval de Deelnemer een onderneming betreft, dient de natuurlijk persoon die namens deze onderneming zal deelnemen bij de bestelling te worden vermeld. Het wijzigen van die persoon in een ander persoon is alleen mogelijk met voorafgaande toestemming van Perfect Performance.

19. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de Deelnemer de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren. De Algemene Voorwaarden vormen tezamen met de Overeenkomst één geheel.

HONORARIUM
20. De Deelnemer is aan Perfect Performance per Dienst een honorarium verschuldigd. Dit honorarium staat per Dienst op de website vermeld.

21. Alle bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW).

22. Perfect Performance heeft, ook gedurende een Overeenkomst, het recht om prijsverhogingen door te voeren. In het geval Perfect Performance een prijsverhoging doorvoert, gebeurt dit altijd met ingang van een nieuwe kalendermaand en wordt dit tijdig en minstens twee kalendermaanden van tevoren op de website van Perfect Performance aangekondigd.

FACTURERING EN BETALING
23. Het verschuldigde honorarium wordt door Perfect Performance direct bij de bestelling in rekening gebracht en dient direct te worden betaald op een op de website aangegeven wijze waarna de Deelnemer een factuur ontvangt op het door hem doorgegeven mailadres. In het geval door Perfect Performance de mogelijkheid wordt geboden om te betalen door overboeking en de Deelnemer daar gebruik van maakt geldt een betalingstermijn van 7 dagen.

24. Indien het verschuldigde bedrag niet direct (en bij overboekingen binnen de betalingstermijn) bij de bestelling door Perfect Performance is ontvangen, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd.

25. Eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden komen voor rekening en risico van de Deelnemer.

26. Het opschorten van een betaling is niet toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of een klacht ten aanzien van de verleende of te verlenen Diensten, schorten de betalingsverplichting dus niet op.

27. De Deelnemer heeft bij een online-bestelling het recht om Perfect Performance te laten weten dat hij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de bestelling. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. Terugbetaling van het betaalde bedrag geschiedt dan vervolgens binnen 30 dagen.

INCASSO
28. In het geval Perfect Performance, bij wijze van uitzondering, één of meer Diensten verleent en deze pas achteraf factureert, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

29. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn door Perfect Performance is ontvangen, is de Deelnemer in gebreke. In dat geval zal aan de Deelnemer een betalingsherinnering worden gestuurd.

30. Indien het verschuldigde bedrag niet alsnog binnen de termijn die in de betalingsherinnering wordt gesteld, door Perfect Performance is ontvangen, verkeert de Deelnemer in verzuim.

31. De Deelnemer is vanaf dat hij in verzuim verkeert, over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.

32. Alle kosten die Perfect Performance maakt, zowel in als buiten rechte, ter verkrijging van voldoening, komen voor rekening van de Deelnemer. In dat geval is de Deelnemer, ter compensatie van administratie-, incasso- en/of juridische kosten, een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 75,=. Indien en voor zover de werkelijke kosten boven dit bedrag uitkomen, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.

33. Het staat Perfect Performance te allen tijde vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een derde. Alle daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening en risico van de Deelnemer.

34. In geval de Deelnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, of onder bewind is gesteld in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of onder curatele is gesteld vanwege zijn faillissement, zijn de vorderingen van Perfect Performance direct opeisbaar.

35. Ontvangen betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de gemaakte incassokosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom (en daarbij eerst op de oudste factuur).

OPSCHORTING EN ONTBINDING
36. Perfect Performance is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden als de Deelnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt, of als Perfect Performance een goede grond heeft om te vrezen dat de Deelnemer de verplichtingen niet nakomt.

37. Perfect Performance is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat nakoming daarvan onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden verwacht.

38. Perfect Performance heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden in het geval wordt geconstateerd dat de Deelnemer onjuiste informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld bij de bestelling).

39. Perfect Performance behoudt zich het recht voor om bij ernstig en/of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door de Deelnemer, de Overeenkomst per direct te ontbinden.

40. Perfect Performance is bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door schriftelijke kennisgeving indien en zodra de Deelnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, of onder bewind is gesteld in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of onder curatele is gesteld vanwege een faillissement, of op een andere wijze insolvent is geraakt.

41. Als Perfect Performance de nakoming van de Overeenkomst opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

42. Als de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Perfect Performance op de Deelnemer onmiddellijk opeisbaar. Er vindt evenwel nimmer restitutie plaats.

ANNULEREN EN INHALEN
43. Wanneer een Deelnemer, om welke reden dan ook, verhinderd is om een overeengekomen Dienst af te nemen, dient hij de Dienst zo spoedig mogelijk te annuleren bij Perfect Performance.

44. Wanneer een Dienst wegens verhindering niet wordt afgenomen, blijft de Deelnemer het overeengekomen honorarium voor die Dienst verschuldigd.

45. Wanneer een Deelnemer een Dienst tijdig annuleert, krijgt hij éénmalig de mogelijkheid om deze, in overleg met Perfect Performance, in te halen in de 12 kalendermaanden die volgen op de kalendermaand waarin de Dienst zou zijn afgenomen.

46. Wanneer een Deelnemer niet of niet tijdig annuleert, krijgt hij éénmalig de mogelijkheid om deze, in overleg met Perfect Performance, in te halen in de 12 kalendermaanden die volgen op de kalendermaand waarin de Dienst zou zijn afgenomen; tegen betaling van een extra vergoeding ter hoogte van 25% van het honorarium voor de Dienst die dan alsnog wordt afgenomen (waarmee wordt ingehaald). Van een tijdige annulering is sprake wanneer deze geschiedt uiterlijk 72 uur voordat de Dienst zou worden afgenomen.

47. Wanneer een Dienst niet kan worden afgenomen als gevolg van een omstandigheid die in de risicosfeer van Perfect Performance ligt (zoals bijvoorbeeld bij ziekte van de betrokken medewerker), treden Partijen in overleg om te bezien wanneer de Dienst alsnog kan worden afgenomen.

RISICO, AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
48. Het zich bevinden in en gebruikmaken van de trainingsruimte, al dan niet tijdens het afnemen van een Dienst, geschiedt geheel op eigen risico van de Deelnemer. De Deelnemer verklaart te beseffen dat het afnemen van de Diensten risico’s met zich meebrengt en dat hij dit geheel voor eigen rekening en risico doet.

49. Perfect Performance is nimmer aansprakelijk voor materiele of immateriële schade die de Deelnemer lijdt in het kader van deze Overeenkomst op welke wijze ontstaan dan ook, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door onjuist gebruik van de geleverde Diensten, onjuist gebruik van de trainingsapparatuur in de trainingsruimte, het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen of aanwijzingen, door het verstrekken van onjuiste informatie aan Perfect Performance en/of door verlies of diefstal van eigendommen. Perfect Performance is (dus ook) nimmer aansprakelijk voor letselschade, noch voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

50. Perfect Performance is nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van ingeschakelde derden.

51. Perfect Performance is nimmer aansprakelijk in geval van overmacht.

52. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Perfect Performance of zijn medewerkers.

53. De Deelnemer vrijwaart Perfect Performance tegen aanspraken van derden in verband met de door Perfect Performance geleverde of te leveren Diensten.

54. In alle gevallen waarin Perfect Performance eventueel aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Perfect Performance wordt gedekt. In het geval de verzekeraar van Perfect Performance geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat Perfect Performance over de voorgaande 6 maanden bij de Deelnemer in rekening heeft gebracht.

OVERMACHT
55. Bij overmacht is Perfect Performance niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

56. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Perfect Performance geen invloed kan uitoefenen en waardoor Perfect Performance niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

57. Perfect Performance kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt alle verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan één maand, dan zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.

PRIVACY
58. Perfect Performance verwerkt persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving ten behoeve van haar administratie, facturatie, klachten- en geschillenbehandeling en ten behoeve van commerciële verkoopdoeleinden. In het kader van deze doeleinden mag Perfect Performance deze gegevens overdragen aan een derde. Deelnemer gaat daarmee akkoord.

59. De Deelnemer is zich er van bewust dat er door Perfect Performance in het kader van de bedrijfsuitvoering, in en rond de trainingsruimte foto’s en/of video-opnames gemaakt kunnen worden. De Deelnemer verleent daarvoor bij deze toestemming, alsmede voor de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van foto’s en/of opnames door Perfect Performance. De in dit artikel verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel gewijzigde omstandigheden. De Deelnemer doet bij voorbaat afstand van het recht om zich op gewijzigde omstandigheden te beroepen.

60. De Deelnemer gaat er mee akkoord dat Perfect Performance hem benadert voor commerciële doeleinden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
61. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden erkent de Deelnemer uitdrukkelijk dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, trainingsplannen, trainingsconcepten en overige inhoud van de website van Perfect Performance het eigendom is van Perfect Performance, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

62. Het is de Deelnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen, trainingsplannen, trainingsconcepten en overige inhoud van de Diensten van Perfect Performance te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Perfect Performance.

SLOTBEPALINGEN
63. Perfect Performance houdt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment de Diensten te wijzigen, tijdelijk niet te verlenen of geheel of gedeeltelijk te stoppen met de dienstverlening. Perfect Performance behoudt zich voorts het recht voor om de data en tijden waarop de Diensten worden verleend, te wijzigen.

64. Het staat Perfect Performance te allen tijde vrij om de locatie waar de Dienst(en) worden verleend (tussentijds) te wijzigen. De eventuele langere reistijd voor de Deelnemer komt voor rekening en risico van de Deelnemer.

65. Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij zich fatsoenlijk en volgens de binnen Perfect Performance geldende normen gedraagt en alle aanwijzingen die door Perfect Performance worden gegeven, opvolgt.

66. Perfect Performance behoudt zich het recht voor om (schriftelijke) Huisregels op te stellen. Deze zullen alsdan worden gepubliceerd op de website van Perfect Performance en maken alsdan integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

67. In het geval de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet voorziet, bepaalt Perfect Performance wat wel of niet geldt of gebeurt.

68. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten aangegaan door of met Perfect Performance is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

69. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden tussen Perfect Performance en de Deelnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland in het geval Partijen niet in onderling overleg tot een minnelijke oplossing kunnen komen.